Bases del procés - Edició 2019

El Ministeri d’Ordenament Territorial promou la tercera edició del procés de participació ciutadana amb l’objectiu principal que la ciutadania s’involucri en la decisió d’una part del pressupost per a l’exercici del 2019. D’aquesta manera els ciutadans podran intervenir en la gestió del pressupost i ser-ne conscients.

1. Objecte El pressupost participatiu és un mecanisme de participació mitjançant el qual andorrans i residents podran proposar i decidir la destinació d’una part del pressupost votat per a l’any 2019, amb una dotació de 300.000 €.

2. Referències internacionals Nombroses ciutats, regions i estats duen a terme processos de participació ciutadana perquè la ciutadania decideixi a què es destina una part de la inversió.

3. Passos del procés El procés consta de dos etapes diferenciades:

- En la primera, la ciutadania presenta les seves propostes.
- En la segona, la ciutadania vota entre les propostes admeses.
Prèviament a la presentació de propostes s’efectuarà la campanya de difusió de la iniciativa. Un cop presentades les propostes, i abans de la votació, es valoraran per identificar totes les que compleixen els criteris, que, en conseqüència, seran admeses.

4. Participants Podrà presentar propostes qualsevol ciutadà major de 18 anys.

5. Coneixement continu de la situació del procés Qualsevol persona podrà conèixer en tot moment com evoluciona el procés (propostes presentades, com han estat valorades, propostes admeses, resultat de les votacions, etc.).

6. Òrgan que segueix el procés Una comissió tècnica vetllarà pel bon funcionament del procés i en farà el seguiment. La comissió estarà formada per personal tècnic del Departament d’Ordenament Territorial. La comissió dissenyarà, realitzarà i dinamitzarà el projecte presentat pel Ministeri. Aquesta comissió tindrà també les funcions de valorar les propostes tècnicament i econòmicament, admetre totes les que compleixin els criteris establerts (vegeu el punt 9), refondre en una sola proposta les que siguin coincidents, demanar complements d’informació o precisions a les persones proponents en cas de dubtes sobre el contingut de les propostes presentades, etc.

7. Iniciativa pionera al nostre país El procés participatiu neix amb la vocació de perllongar-se cada any, i enguany se n’enceta la segona edició. De la mateixa manera que en l’anterior, tots els elements del procés poden ser motiu de millora (import, comunicació, procediments, etc.) i són susceptibles de ser perfeccionats en anys posteriors.

8. Comunicació i difusió del procés Tal com es va fer en l’edició anterior, s’ha de poder difondre al màxim aquest projecte entre la ciutadania. En aquestes circumstàncies, la campanya de comunicació adquireix una importància singular. Les vies de la campanya se centren en:

• Informació (anuncis, espots i formes similars) en mitjans de premsa escrita, ràdio i televisió.
• Rodes de premsa
• Xarxes socials

9. Criteris d’acceptació de les propostes Les propostes seran acceptades sempre que compleixin aquests criteris:

• Que siguin legals i que s’ajustin a les normatives vigents.
• Que siguin de competència del Ministeri d’Ordenament Territorial.
• Que siguin d’interès general per al conjunt de la ciutadania.
• Que el cost no superi l’import assignat de 300.000 €.
• Que siguin concretes, avaluables econòmicament i viables tècnicament.
• Que siguin sostenibles.
• Que vagin acompanyades de les dades identificatives de la persona.
• Que NO siguin de contingut racista, sexista ni atemptin contra els drets humans o la dignitat de persones o animals.
• Que NO siguin de culte o pròpies d’una confessió religiosa o d’un col·lectiu ideològic.
• Que NO tinguin caràcter reiteratiu.
• Que NO facin referència a subvencions ni plans d'ajut.

10. Tipus de propostes Les propostes han de referir-se a inversions que siguin competència del Ministeri d’Ordenament Territorial; és a dir, podran consistir en obres noves, de reforma, d’ampliació o de millora d’edificis públics i infraestructures. Per exemple:

• Treballs de millora i adequació en carreteres generals, com ara voravies, passos de vianants, carrils bici, etc.
• Estabilització de murs situats a les carreteres generals, col·locació de baranes, proteccions, etc.
• Millora de l’accessibilitat a centres escolars, instal·lacions esportives, edificis públics, etc.
• Instal·lació de semàfors i càmeres de control de trànsit.
• Millores paisatgístiques (miradors, berenadors, etc.).
• Etc.

11. Contingut de les propostes Totes les propostes hauran de contenir, com a mínim, la informació següent:

• Identificació de la persona (nom i cognoms, telèfon, adreça electrònica, núm. de cens o de passaport / document d’identificació).
• Descripció clara i detallada de la proposta.
• Motivació de la proposta.

12. Presentació de les propostes Les propostes s’han de presentar en el termini establert mitjançant el web del Govern, o bé al web www.pressupostparticipatiu.ad, electrònicament.

Tanmateix, al Servei de Tràmits del Govern s’instal·larà un ordinador a disposició del públic, dedicat exclusivament al pressupost participatiu, perquè qualsevol ciutadà pugui exercici el seu dret a presentar propostes.

El termini finalitzarà a les 17 hores del dia 23 de setembre.

13. Valoració i admissió de propostes Un cop finalitzat el període de recollida de propostes, la comissió tècnica verificarà quines compleixen els criteris establerts (vegeu el punt 9), i admetrà totes les que els compleixin. Seran sotmeses a votació de la ciutadania totes les propostes admeses. Al web del Govern es publicarà la relació d’aquestes propostes.

La comissió tècnica es reserva el dret de contactar amb les persones responsables de les propostes seleccionades per demanar més informació.

En cas que diverses propostes siguin similars o que puguin formar part d’una de més genèrica, la comissió tècnica les agruparà en una proposta unificada.

El fet que una proposta no sigui acceptada no significa que no tingui una utilitat o que no pugui ser estudiada. Totes les propostes poden servir com a indicadors de les demandes i les necessitats de la ciutadania.

14. Votació ciutadana Les propostes admeses se sotmetran a la votació ciutadana a través del web del Govern o bé del web www.pressupostparticipatiu.ad, electrònicament.

Tanmateix, al Servei de Tràmits del Govern s’instal·larà un ordinador a disposició del públic, dedicat exclusivament al pressupost participatiu, perquè qualsevol ciutadà pugui exercici el seu dret a vot.

Recordem que únicament es permet un vot per persona, amb la possibilitat d’escollir un màxim de tres propostes. Només podran votar els ciutadans majors de 18 anys.

El termini de votació finalitzarà a les 17 hores del dia 28 d’octubre.

15. Escrutini i publicació de resultats El recompte de vots serà automàtic, les propostes s’ordenaran per nombre de vots i se seleccionaran fins a esgotar la dotació de 300.000 €.

El resultat de la votació es publicarà al web del Govern i al web www.pressupostparticipatiu.ad.

16. Execució de les propostes escollides Es podrà aplicar la partida pressupostària de referència un cop publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) la Llei del pressupost de l’exercici 2019.

Per executar les propostes escollides, el Ministeri d’Ordenament Territorial durà a terme les corresponents licitacions i adjudicacions de projectes i obres que siguin necessàries per adjudicar, en l’exercici 2019, els treballs que corresponen a les propostes seleccionades.